TEKST JEDNOLITY STATUTU  WEDŁUG

STANU NA DZIEŃ 05 LISTOPADA 2012 ROKU

 

STATUT

Stowarzyszenia Sympatyków Kochanowskiego

 

ROZDZIAŁ I

 

NAZWA. TEREN DZIAŁANIA. SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1

 

Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego.

 

§ 2

Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo

 o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami), a także niniejszego Statutu. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

                                                                      

§ 3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 4

 

Siedziba władz mieści się w Koninie.

§ 5


Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.


§ 6

 

 

„Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego” jest stowarzyszeniem samorządnym, zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne oraz jako członków wspierających osoby prawne.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci,

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. Do

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§ 9

Cele działania

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego  poprzez wspieranie i podejmowanie  inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.                                                                                                      Do szczegółowych działań Stowarzyszenia należą:
1.Wspieranie różnorodnej  społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty             i ochrony zdrowia.
2.Podejmowanie działań związanych z  organizowaniem różnych  form wypoczynku                                                                        w szkole  i poza szkołą.
3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.                                                                    4. Praca n a rzecz  takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i inni wymagający wsparcia i pomocy.


§ 10

 

Formy działania
Stowarzyszenie swoje cele  realizuje poprzez:
1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:
a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkoły,
b) dofinansowanie remontów i modernizacji szkoły,
c) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
d) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
e) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
f) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci oraz młodzieży,
g) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów,
h) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
i) wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad pedagogicznych.                                                                               
 

2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek, itp.

3. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.
4. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
5. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sport.

6. Organizacja imprez i innych przedsięwzięć, mających na celu propagowanie celów statutowych stowarzyszenia.   

 7. Prowadzenie działalności statutowej we własnym zakresie i poprzez udział w   innych przedsięwzięciach pozwalających na uzyskanie środków niezbędnych do  realizacji zadań statutowych.

 

8. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59   Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

§ 11


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą  służącą realizacji celów statutowych w zakresie:

63.12.Z Działalność portali internetowych

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej        niesklasyfikowana

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.Z Nauka języków obcych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

 

 

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 

 

 

.

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną

zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych.

2. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie zgłoszenia pozytywnie

zaopiniowanego przez Zarząd.

3. Członkami wspierającymi są osoby prawne lub fizyczne deklarujące

świadczenie na rzecz stowarzyszenia. Członkowie wspierający są przyjmowani

decyzją Zarządu.

4. Członkami honorowymi są osoby, które w swej długoletniej aktywności

szczególnie zasłużyły się dla organizacji.

 

§ 14

1.Członkowie zwyczajni mają prawo do:

·         uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,

·         oceny działalności oraz zgłaszania postulatów i wniosków do władz organizacji,

·         korzystania z pomocy organizacyjnej, szkoleniowej i finansowej mieszczących się

      w ramach celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

 

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1) przestrzegania Statutu, zarządzeń, regulaminów oraz innych przepisów

obowiązujących w Stowarzyszeniu,

2) działania zgodnego z uchwałami i wytycznymi władz organizacji,

3) czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

4) wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań w ramach zleconych

    zadań, w tym finansowych,

5) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i terminie uchwalonym

przez Zarząd.

 

 

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

·         wystąpienia pisemnego zgłoszonego Zarządowi,

·         rozwiązania się bądź upadłości Stowarzyszenia,

·         skreślenia z powodu niepłacenia przez 2 lata składek członkowskich  lub

niewywiązania się z przyjętego świadczenia,

·         wykluczenia z innych niż wymienione przyczyn.

2. Skreślenie lub wykluczenie, następuje na podstawie prawomocnej uchwały

Zarządu. Wykluczenie może nastąpić (po uprzednim ostrzeżeniu) w przypadku istotnego naruszenia przez członka postanowień niniejszego Statutu lub innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu.

3. Od uchwał Zarządu, określonych w ust. 2 służy odwołanie( z uzasadnieniem) do Walnego Zgromadzeniu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Zainteresowany ma prawo udziału   w zebraniu, w części dotyczącej jego odwołania od wykluczenia lub skreślenia.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE

 

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 Walne Zgromadzenie,

 Zarząd,

 Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się                        

w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy przestali nimi być w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby.

Dokooptowanie nowych członków leży w kompetencji danego organu.

 

§ 18

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku.

 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy:

1) uchwalenie głównych  kierunków działalności Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie

absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie tych osób,

4) nadawanie osobom zasłużonym godności członka honorowego,

5) uchwalanie zmian statutu organizacji,

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,

8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub

członków przed uchwaleniem porządku obrad, a nie należących do kompetencji

innych władz.

 

 

 

 

 

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności

co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych. Informacja o drugim terminie musi być podana w zawiadomieniu.  Za drugi termin uznaje się zebranie rozpoczęte 30 minut od pierwszego terminu.

 

§ 21

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

1) Z głosem stanowiącym

- członkowie Stowarzyszenia,

- członkowie władz Stowarzyszenia,

2) Z głosem doradczym osoby zaproszone.

 

 

§ 22

 

O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia delegatów

Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania poprzez

zamieszczenie ogłoszenia  na stronie internetowej Stowarzyszenia i na tablicy  ogłoszeń         w siedzibie Stowarzyszenia.

 

§ 23

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia może być zwołane przez Zarząd z własnej

inicjatywy na wniosek organu nadzorującego, Komisji Rewizyjnej lub 1/2

ogólnej liczby członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane jest przez Zarząd w terminie trzech

miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których

zostało zwołane.

 

§ 24

 

  1. Zarząd składa się z 3- 5 członków- Prezesa i wybranych  spośród siebie Sekretarza i Skarbnika( dopuszcza się powołanie Wiceprezesa jeśli zaistnieje taka potrzeba w celu sprawniejszego funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia).

 

  1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 

  1. Do ważności uchwał Zarządu, konieczna jest obecność co najmniej połowa liczby

            członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa ( jeśli jest powołany),

 

4.  Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej ilości głosów

      rozstrzygający jest  głos Prezesa Zarządu.

 

5.  Do nabywania, zbycia i obciążania majątku, zaciągania innych zobowiązań

            majątkowych oraz dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań       uprawniony jest dwuosobowo: Prezes i Skarbnik Zarządu.

 

 

§ 25

 

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, przy czym każdy członek Zarządu reprezentuje organizację i prowadzi jego sprawy samodzielnie, z zastrzeżeniem § 24 ust.5

b) podejmowanie postanowień i uchwał gwarantujących systematyczną realizację celów i zadań zawartych w § 9 niniejszego Statutu,

c) przygotowanie wniosków dla Walnego Zgromadzenia o nadanie godności Członka Honorowego oraz podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania, skreślania bądź wykluczania członków organizacji,

d) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z realizacją celów statutowych dotyczących wspierania członków,

e) zarządzanie majątkiem i funduszami organizacji,

f) uchwalanie programów działania i planów finansowych,

g) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

h) ocena działalności poszczególnych członków,

i) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 

2. W przypadku naruszenia przez członka organizacji postanowień niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał władz i innych obowiązujących przepisów Zarządowi przysługuje prawo:

a) zwrócenia uwagi na dostrzeżenie uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie,

b) odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,

c) zawieszenie członka władz w pełnieniu funkcji,

d) wykluczenia członka z organizacji.

 

 

§ 26

 

Zarząd może powołać stałe lub doraźne komisje dla załatwienia określonych spraw

problemowych.

 

§ 27

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy spośród siebie wybierają

Przewodniczącego.

§ 28

 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania całokształtu działalności

organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdania finansowe i osiągnięte wyniki

oraz stawia Zarządowi wniosek o przyjęcie bądź odrzucenie tych sprawozdań.

3. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza okresowe kontrole działalności organizacji dotyczące całokształtu działalności, stwierdzając  protokolarnie czy Stowarzyszenie:

a) realizuje prawidłowo zadania statutowe,

b) wykonuje podjęte uchwały,

c) prowadzi celową i racjonalną gospodarkę finansowo-majątkową,

d) przestrzega dyscypliny finansowej i obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i wytycznych.

4. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowości Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu oraz określa terminy i sposób usunięcia niedociągnięć.

5. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności oraz ma wyłącznie prawo do składania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

6. Szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  może brać udział w posiedzeniach Zarządu z

głosem doradczym.

8. Wszystkie decyzje i uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością

głosów, przy obecności połowy liczby członków w tym Przewodniczącego.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 29

 

1. Majątek organizacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) darowizny, zapisy i spadki,

c) dotacje, subwencje,

d) inne wpływy z działalności statutowej.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ 

Stowarzyszenia Sympatyków Kochanowskiego

 

§ 30

  1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  2. . Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
  3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie
  4.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenia powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. 5. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji i przeznaczenie jego majątku.

 

 

KONIEC TEKSTU JEDNOLITEGO