Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego poprzez wspieranie i podejmowanie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna. Do szczegółowych działań Stowarzyszenia należą:

 1. Wspieranie różnorodnej społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.
 2. Podejmowanie działań związanych z organizowaniem różnych form wypoczynku w szkole i poza szkołą.
 3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
 4. Praca n a rzecz takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i inni wymagający wsparcia i pomocy.

 

Formy działania Stowarzyszenia Sympatyków Kochanowskiego

 
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:

 • pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkoły,
 • dofinansowanie remontów i modernizacji szkoły,
 • pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
 • wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 • finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
 • organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci oraz młodzieży,
 • fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów,
 • finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
 • wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad pedagogicznych.

2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek, itp.

3. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.

4. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

5. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sport.

6. Organizacja imprez i innych przedsięwzięć, mających na celu propagowanie celów statutowych stowarzyszenia.

7. Prowadzenie działalności statutowej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach pozwalających na uzyskanie środków niezbędnych do realizacji zadań statutowych.